Regulamin

Dodano: 27.04.2023

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Kleszczów.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w gminie Kleszczów.

 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 • Promocja „SOPLARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

 • Promocja Gminy Kleszczów.

Organizator:

 • „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.

 • LKS Omega Kleszczów

Wykonawca:

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w niedzielę 28 maja 2023 roku.

 • Start biegu Kleszczów na Piątkę nastąpi o godzinie 12:00.

 • Limit czasu dla osób startujących w biegu na dystansie 5 km wynosi 60 minut.

Trasa i dystans:

 • Trasa wyznaczona będzie ulicami Gminy Kleszczów – szczegółowa mapka na stronie www.kleszczowna5.pl w dziale „trasa”.

 • Kleszczów na Piątkę – 5 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km.

 • Bieg Towarzyszący dla dzieci – szczegółowy regulamin oraz zapisy znajdują się na stronie biegu.

 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 60 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, dostępnej w biurze zawodów.

 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 28 maja 2023 roku ukończą 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.kleszczowna5.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podczas trwania zawodów.

 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zakazane jest używanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

 • W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 • Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.kleszczowna5.pl

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 • W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kleszczowna5.pl upływa w dniu 24 maja 2023 roku lub po wyczerpaniu limitu uczestników.

 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Klubu Omega Kleszczów przy ul. Sportowej 3, czynne w dniu zawodów w godz. od 09:00 do 11.15.

 • Zapisy do biegu głównego w niedzielę od 09:00 do 11:15 – w przypadku braku miejsc, spowodowanym wyczerpaniem się limitu podczas zapisów przez internet, zapisy w biurze zawodów nie będą przyjmowane.

 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Opłata startowa:

  • 45 zł – pierwszych 100 opłaconych zawodników

  • 55 zł – zawodnicy od 101 do 200 z opłaconym wpisowym

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2023 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:

  • Koszulkę – wybór rozmiaru możliwy do 8 maja 2023 r.

  • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki

  • Poczęstunek

  • Napój

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu

Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

 • Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.

 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w biegu Kleszczów na Piątkę:

 • Generalna kobiet i mężczyzn.

 • Klasyfikacja mieszkańców Gminy Kleszczów

 • Wiekowe:

  • M15 (15 – 19 lat) K16 (15 – 19 lat)

  • M20 (20 – 29 lat) K20 (20 – 29 lat)

  • M30 (30 – 39 lat) K30 (30 – 39 lat)

  • M40 (40 – 49 lat) K40 (40 – 49 lat)

  • M50 (50 – 59 lat) K50 (50 – 59 lat)

  • M60+ (60 i więcej lat) K60+ (60 i więcej lat)

 

Nagrody :

 • za miejsca I - III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka

 • za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych – statuetka

 • za miejsca I – III w klasyfikacji mieszkańców Gminy Kleszczów – statuetka

 • nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej.

 • Warunkiem wydania nagrody, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.

Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 • Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 • Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Pożarnej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 • Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 • Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 30 minut od ukończenia zmagań przez zawodnika, po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 • Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Kleszczów na Piątkę - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu