Regulamin

Dodano: 27.02.2018

Cele imprezy:
 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim.
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Kleszczów.
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w gminie Kleszczów.
 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.
 • Promocja Gminy Kleszczów.
Organizator:
 • LKS Omega Kleszczów
Wykonawca:
 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka
Termin i miejsce:
 • Bieg odbędzie się w niedzielę 27 maja 2018 roku.
 • Start biegu głównego nastąpi o godzinie 14:00.
 • Limit czasu dla osób startujących w biegu na dystansie 10 km wynosi 90 minut.
 • Start biegów dla dzieci: godzina 13:00.
Trasa i dystans:
 • Trasa wyznaczona będzie na ulicach Gminy Kleszczów – szczegółowa mapka na stronie www.kleszczowna5.pl w dziale „trasa”.
 • Kleszczowska Dziesiątka – 10 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km.
 • Bieg Towarzyszący dla dzieci – na dystansach  200m, 400m i 800m – szczegółowy regulamin zostanie opublikowany najpóźniej 5 kwietnia 2018.
 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 90 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.
Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. 
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 27 maja 2018 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.kleszczowna5.pl . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 
 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.
 • W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki 
 • i numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w Biegu każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie  www.kleszczowna5.pl.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 • W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kleszczowna5.pl upływa w dniu 23 maja 2018 roku  lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 • Zapisy do biegów dla dzieci odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy  uruchomiony w dniu 5 kwietnia 2018 roku.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Klubu Omega Kleszczów przy ul. Sportowej 3, czynne w dniu zawodów w godz. od 11:00 do 13.15.
 • W przypadku braku miejsc, spowodowanym wyczerpaniem się limitu podczas zapisów przez internet, zapisy w biurze zawodów nie będą przyjmowane.
 • Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnych stanowiskach.
 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

OPŁATA STARTOWA

 • 40 zł – opłata startowa dla pierwszych 150 zawodników.
 • 50 zł – opłata startowa dla zawodników 151 – 300
 • 60 zł – opata startowa w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej. 
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu.
 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:

 • Koszulkę techniczną – wybór rozmiaru możliwy do 10 maja 2018 r.
 • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,
 • Bon na posiłek
 • Napój,
 • Medal okolicznościowy na mecie biegu.
Pomiar czasu:
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 • Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
Klasyfikacje w biegu Kleszczowska Dziesiątka:
 • Generalna kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacja drużynowa – zespoły czteroosobowe w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Omega Kleszczów, LKS Omega, L.K.S. Omega,LKS Omega Kleszczów – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie. 

Wiekowe:

 • M1 (16 – 29 lat) K1 (16 – 29 lat)
 • M2 (30 – 39 lat) K2 (30 – 39 lat)
 • M3 (40 – 49 lat) K3 (40 – 49 lat)
 • M4 (50 – 59 lat) K4 (50 – 59 lat)
 • M5 (60 i więcej lat) K5 (60 i więcej lat)
Nagrody :
 • za miejsca I - VI w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka plus nagroda
 • za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych – statuetka
 • za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej - statuetki
 • nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej.
 • Warunkiem wydania nagrody, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.
Nagrody w Biegu dla dzieci:
 • za miejsca I – III w klasyfikacji chłopców i dziewczynek we wszystkich kategoriach pamiątkowe statuetki oraz upominki.
Postanowienia końcowe:
 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące  z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 • Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w  depozycie.
 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.  
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów. 
 • Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji  w wysokości 200 zł. 
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Kleszczowska Dziesiątka - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie   w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu