Regulamin Kleszczów na 5

Dodano: 08.06.2018

7. Ogólnopolski Bieg Kleszczów na Piątkę – 5 km – atest PZLA


 

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Kleszczów.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w gminie Kleszczów.

 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

 • Promocja Gminy Kleszczów.

Organizator:

 • LKS Omega Kleszczów

Wykonawca:

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka.

Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w niedzielę 15 września 2019 roku.

 • Start biegu Kleszczów na Piątkę nastąpi o godzinie 12:00.

 • Limit czasu dla osób startujących w biegu na dystansie 5 km wynosi 60 minut.

Trasa i dystans:

 • Trasa wyznaczona będzie ulicami Gminy Kleszczów – szczegółowa mapka na stronie www.kleszczowna5.pl w dziale „trasa”.

 • Kleszczów na Piątkę – 5 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km.

 • Bieg Towarzyszący dla dzieci – szczegółowy regulamin oraz zapisy zostaną opublikowane na co najmniej 60 dni przed zawodami.

 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 60 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia
  nr startowego.

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 15 września 2019 roku ukończą 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.kleszczowna5.pl . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podczas trwania zawodów.

 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zakazane jest używanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.kleszczowna5.pl

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 350 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 • W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kleszczowna5.pl upływa w dniu
  09 września 2019 roku lub po wyczerpaniu limitu uczestników.

 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Klubu Omega Kleszczów przy ul. Sportowej 3, czynne w dniu zawodów w godz. od 09:00 do 11.15.

 • Zapisy do biegu głównego w niedzielę od 09:00 do 11:15 – w przypadku braku miejsc, spowodowanym wyczerpaniem się limitu podczas zapisów przez internet, zapisy w biurze zawodów nie będą przyjmowane.

 • Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnych stanowiskach.

 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

OPŁATA STARTOWA

25 zł – opłata startowa dla pierwszych 100 zawodników.

35 zł – opłata startowa dla zawodników 101 – 300.

50 zł – opłata startowa dla ostatnich 50 zawodników.

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 02 września 2019 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

 • Prośby o wystawienie Faktury należy kierować na adres e-mail: platnosci@inessport.pl

 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:

  • Koszulkę techniczną – wybór rozmiaru możliwy do 28 sierpnia 2019 r.

  • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,

  • Bon na posiłek

  • Napój,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu.

Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

 • Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.

 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w biegu Kleszczów na Piątkę:

 • Generalna kobiet i mężczyzn.

 • Klasyfikacja mieszkańców Gminy Kleszczów

 • Wiekowe:

  • M15 (15 – 19 lat) K16 (15 – 19 lat)

  • M20 (20 – 29 lat) K20 (20 – 29 lat)

  • M30 (30 – 39 lat) K30 (30 – 39 lat)

  • M40 (40 – 49 lat) K40 (40 – 49 lat)

  • M50 (50 – 59 lat) K50 (50 – 59 lat)

  • M60 (60 i więcej lat) K60 (60 i więcej lat)

Nagrody :

 • za miejsca I - VI w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka

 • za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych – statuetka

 • za miejsca I – III w klasyfikacji mieszkańców Gminy Kleszczów – statuetka

 • nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej.

 • Warunkiem wydania nagrody, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.

Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 • Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 • Protesty należy składać do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.

 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 • Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Kleszczów na Piątkę - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

- Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu