20 września 2015 r.

5 km - ATEST PZLA

Regulamin

Regulamin

III Kleszczów na Piątkę – 5 km – atest PZLA

 

Cele imprezy:

 

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie łódzkim. 
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Kleszczów. 
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w gminie Kleszczów. 
 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych. 
 • Promocja Gminy Kleszczów.

 

Organizator:

LKS Omega Kleszczów

Wykonawca:

inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka.

Termin i miejsce:

 

 • Bieg odbędzie się w niedzielę 20 września 2015 roku.
 • Start biegu Kleszczów na Piątkę nastąpi o godzinie 12:00 na terenie stadionu LKS Omega Kleszczów.
 • Limit czasu dla osób startujących w biegu na dystansie 5 km wynosi 60 minut.
 • Start Biegów dla dzieci: godzina 11:00. 

 

Trasa i dystans:

 

 • Trasa wyznaczona będzie na ulicach Gminy Kleszczów – szczegółowa mapka na stronie www.kleszczowna5.pl w dziale „trasa”.
 • Kleszczów na Piątkę – 5 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km.
 • Biegi dla dzieci – na dystansach 100m, 200m,400m i 800m. 
 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 60 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 20 września 2015 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów. 
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. 
 • W trakcie trwania Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki i numeru startowego otrzymanych w ramach Pakietu Startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania               i odmowy udziału w Biegu każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
 • Zgłoszenia:

 

 

 

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 350 osób lista startowa zostanie zamknięta. Dodatkowo organizator dopuszcza możliwość startu zaproszonych zawodników.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej.                           W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 • Osoby, które dokonają opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników otrzymają zwrot wpisowego na konto.
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kleszczowna5.pl upływa w dniu 20 września 2015 roku.
 • Zapisy do biegów dla dzieci odbędą się w dniu imprezy w biurze zawodów.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Klubu Omega Kleszczów przy ul. Sportowej 3
 • Zapisy do biegu głównego w niedzielę od 09:00 do 11:15. 
 • Zapisy do biegów dla dzieci od 09:00 do 10:30.
 • Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku. 

 

OPŁATA STARTOWA

25 zł – opłata startowa do dnia 5 czerwca 2015 roku.

35 zł – opłata startowa do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

50 zł – opłata startowa od 1 września 2015 roku oraz w dniu imprezy.

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. 
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. 
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:
 • Koszulkę techniczną
 • Numer startowy plus cztery agrafki,
 • Bon na posiłek
 • Napój,
 • Medal okolicznościowy na mecie biegu. 

Pomiar czasu:

 

 

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

 

Klasyfikacje w biegu Kleszczów na Piątkę:

 • Generalna kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacja mieszkańców Kleszczowa. 

Wiekowe: 

M1 (16 – 29 lat) K1 (16 – 29 lat) 

M2 (30 – 39 lat) K2 (30 – 39 lat) 

M3 (40 – 49 lat) K3 (40 – 49 lat) 

M4 (50 – 59 lat) K4 (50 – 59 lat) 

M5 (60 i więcej lat) K5 (60 i więcej lat)

Nagrody :

 

 • za miejsca I - VI w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – puchar  
 • za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych – statuetka
 • za I – III miejsce w klasyfikacji mieszkańców Kleszczowa – puchary
 • nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej.

 

Nagrody w Biegu dla dzieci:

 • za miejsca I – III w klasyfikacji chłopców i dziewczynek na wszystkich dystansach pamiątkowe statuetki oraz upominki. 

Postanowienia końcowe:

 

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik. 
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 
 • Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. 
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.  
 • Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.kleszczowna5.pl.
 • Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji  w wysokości 200 zł. 
 • Organizator zapewnia natryski.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 • Wszystkich zawodników startujących w biegu Kleszczów na Piątkę obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 

 

 

Dyrektor

III Biegu Kleszczów na Piątkę

Bartłomiej Sobecki, 

bartek@inessport.pl , 

570 783 336